Fysisk aktivitet och lärande i matematik : En systematisk litteraturstudie om fysisk aktivitet och elevers lärande i matematik i de tidigare skolåren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Skolverket menar på att skolbarn idag är allt mer fysiskt inaktiva (Skolverket, 2019).Denna systematiska litteraturstudie har i avsikt att ta reda på hur fysisk aktivitet imatematikundervisningen påverkar elevers lärande i matematik, arbetsminne ochkoncentration i grundskolan. Genom en systematisk litteraturstudie har vi sökt,kritiskt granskat och sammanställt forskning med fokus på fysisk aktivitet och lärandei matematik. Syftet med studien är att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar lärandet,arbetsminnet och koncentration i matematik. Nio vetenskapliga artiklar har granskatsoch sammanställts. Vilken teori som forskningen utgått från var synlig i fem av nioartiklar. De teorier som varit framträdande är den sociokulturella teorin, kognitivateorin och SDT-teorin. I forskningsstudierna har elever delats in i olika grupper,kallade interventionsgrupper och kontrollgrupper, för att kunna jämföra resultat.Inventionsgrupperna hade en ökad fysisk aktivitet i undervisningen jämfört medkontrollgrupperna som hade ordinarie lektionsundervisning. Utifrån artiklarna går detatt indikera ett visst samband mellan fysisk aktivitet, elevers lärande i matematik,koncentration och arbetsminne. Med tanke på antalet studier går det däremot inte attdra några generella slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)