Tillbyggnad Nationalmuseum

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Anders Stenholm; [2013]

Nyckelord: Tillbyggnad; Nationalmuseum; Blasieholmen; Stockholm;

Sammanfattning:

Uppgiften består av att rita en tillbyggnad till befintliga den Nationalmuseibyggnaden. Byggnaden ska komplettera museets verksamheter och även ha en publik del. Programmet för tillbyggnaden innehåller både ateljéer, kontorsplatser och magasin. Tanken är att man vill flytta funktioner som idag huserar inne i Nationalmuseum och annexet till tillbyggnaden för att frigöra mer publika ytor och öppna upp museet.

Jag har valt att jobba med en fristående byggnad från Nationalmuseum, både för att öppna upp meseumparken och göra den mer attraktiv samt för att göra transporten av konsten in och ut smidig. Kommunikationen mellan de två husvolymerna sker under mark där även magasinen är placerade. Genom att jag har ett avstånd mellan de två volymerna över mark gav det mig en större frihet att tolka både Nationalmuseum och omgivningen i min byggnads uttryck. Jag har valt att arbeta med en öppen volym, både i fasad och plan. Min tanke är att byggnaden ska kommunicera och visuellt öppna upp sig i alla vädersträck. Det vill jag göra för att ge platsen en lätthet som medför att tillbyggnaden inte låser och stänger av parkstråket som går runt Nationalmuseum.

Min publika del har jag placerat på bottenvåningen och till viss del undermark. Detta för att  skapa nya flöden i parken. Resten av huset är privat för Nationalmuseum. Den interna kommunikationen sker antingen genom hisskärnan som är placerad i byggnadens mitt eller i trappsystemet som är placerad längst med ytterfasaden. Konsten lastas in på bottenvåningen där lastintaget är placerat i byggnaden nordvästra hörn. Konsten transporteras sedan upp eller ner genom byggnaden beroende på ändamålet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)