Att känna sig ett med märket : En kvalitativ studie på ett industriföretag om upplevelserna av mervärde i anställningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att på uppdrag från ett industriföretag undersöka upplevelsen av mervärde i anställningen hos tjänstemän med en ledande position. Studien baseras på åtta intervjuer och analysen bygger på en grundläggande kvalitativ metod. Resultatet visade att respondenterna upplevde en stolthet i att vara en del av företaget och dess arbetsgivarvarumärke. Respondenterna upplevde att företaget erbjöd medarbetarna ett brett utbud av förmåner och utvecklingsmöjligheter. Chefen ansågs också bidra till upplevelsen av mervärde i anställningen. Respondenternas definition av en attraktiv arbetsgivare stämde till stor del överens med bilden de hade av sin nuvarande arbetsgivare. Trots detta visade resultatet att det fanns förbättringspotential gällande harmonisering av förmåner mellan affärsområden samt chefernas kommunikativa och informativa roll. Resultatet visade också att den interna rörligheten mellan affärsområdena kunde förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)