CSR – framtidensstrategiska vinnare? : En fallstudie om hur företagsavdelningarintegrerar CSR-strategi

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Problemformulering: Författarna har inte identifierat forskning om CSR-strategi utifrån ett avdelningsperspektiv. Kunskapsluckan studien vill undersöka är därför företagsavdelningars drivkrafter att arbeta med CSR, likheter och skillnader mellan avdelningars CSR-arbete och hur de samordnas. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur avdelningarnas CSR-arbete stödjer integreringen av företagets totala CSR-strategi. Frågeställning: Vilka drivkrafter bidrar till avdelningarnas arbete med CSR? Hur genomför respektive avdelning sitt CSR-arbete samt vilka likheter och skillnader finns det? Hur samordnas CSR-arbete mellan avdelningarna? Slutsats: Att göra rätt saker i rätt avdelningen och att beroende på företagsavdelning göra olika CSR-aktiviteter är effektivt enligt uppsatsförfattarna. Samordningen däremellan behövs och för Stadium har kommunikation främst skett genom ett hållbarhetsråd. Uppsatsförfattarna ser också fler möjligheter, exempelvis dokumentation om CSR-strategi, resultat och nyckeltal. Om avdelningar tillsammans tar sitt ansvar, arbetar mot ett gemensamt mål samt stödjer varandra uppnås högre nytta och CSR är då ett strategi- och styrningsmedel som kan skapa nytta för företag och samhället. Kunskapsbidrag: Studiens kunskapsbidrag resulterar i en ökad förståelse om att samordning och integration mellan avdelningar ökar chansen för en total CSR-strategi med önskat strategiskt utfall av högre totalt värdeskapande för företag och samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)