BLÅTT BLOD – DÅ SÅG MENSAKTIVISTERNA RÖTT - En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska mensaktivistiska inlägg på Instagram i både text och bild utmanar rådande samhällsstrukturer och normer kring mens. Teori: Den tidigare forskningen består främst av forskning om feministisk och digital aktivism samt menstruationsforskning i samhällelig kontext. Teorin består huvudsakligen av diskursteori som har kompletterats med teorier om medborgerligt deltagande och alternativa offentligheter. Metod: För att besvara studiens syfte utformades en multimodal kritisk diskursanalys inspirerad av Berglez analysmodell. Analysen bestod av fyra steg som analyserade det explicita, aktörer och perspektiv, det implicita samt det kontextualiserade. Material: Empirin bestod av 32 inlägg från åtta mensaktivistiska Instagramkonton ur fyra kategorier: allmänna aktivister, konstnärer, ideella organisationer samt offentliga personer. Resultat: En stor bredd av innehåll publicerades av aktivisterna med en mängd skilda strategier som abjektifieringsstrategi, hyper-personalisation och humor. Ett gemensamt drag bland aktivisterna var utmana den befintliga diskursen genom att placera mensen i arenor där den konventionellt inte hör hemma; konsten, litteraturen, stora nyhetsmedier samt politiken. Slutligen sågs ett mönster i att antingen föra en städad eller en ostädad kamp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)