Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Modellen Fixed effects används för studiens regressionsanalys. Teoretisk referensram: Försiktighetsmotiv, Transaktionsmotiv, Agentkostnadsmotiv Empiri/Data: Studien baseras på 208 bolag noterade under minst fem år på Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2004–2018. Datainsamlingen har skett via databaserna Bloomberg, Thomson Reuters Eikon samt Modular Finance: Holdings Slutsats: Studien fastställer flera signifikanta samband mellan de undersökta determinanterna och mängden likvida medel i svenska börsbolag. Regressionen visar positiva samband mellan likvida medel och utdelning respektive tillväxtmöjligheter, samt ett negativt signifikant samband mellan likvida tillgångar och likvida medel. Slutligen kan två icke-linjära signifikanta samband för determinanterna skuldsättning och ägarkoncentration urskiljas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)