Jämförelse av nuvärden vid manuell och mekaniserad plantering i södra och norra Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Mekaniserad skogsplantering introducerades i Sverige på 1960-talet, och idag används främst Brackes planteringsaggregat av bland annat av Södra och Norra skogsägarna. Plantering med Brackes planteringsaggregat ger vissa fördelar jämfört med manuell plantering, såsom ökad överlevnad gentemot högläggning och ökad överlevnad och tillväxtökning gentemot harvning. Den här studien jämförde följande tre planteringssystem; manuell plantering med harvning; manuell plantering med intermittent högläggning; samt mekaniserad plantering. Data för tre olika föryngringssystem insamlades och jämfördes med hjälp av nuvärdesanalys för att se eventuella fördelar och nackdelar ur ett skogsekonomiskt perspektiv. Dessa system antogs ha olika systemkostnader och antal planterade plantor med olika överlevnadsgrader och tillväxttakter i ungskogsfasen vilket möjliggjorde en nuvärdesanalys på data från ett skötselprogram simulerat i Heureka PlanWise. Mekaniserad plantering gav högst nuvärde i södra Sverige över en hel omloppstid, detta till stor del för att arbetskostnaden för manuell plantering är relativt hög vilket ger det mekaniserade systemet en fördel. I norra Sverige visade det sig att manuell plantering med intermittent högläggning gav en marginell fördel gentemot manuell plantering med harv, detta för att plantor och arbetskostnad där fortfarande hålls till ett lågt pris. Med en ökad höjdtillväxt mot harvning och ökad överlevnad mot både harv och högläggning finns argument för att fortsätta med mekaniserad plantering. Om det är möjligt att öka produktivitet och minska maskinkostnader så blir fördelarna med Brackes planteringsaggregat större.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)