Ledarskap i förskolan svårigheter och möjligheter

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Föreliggande studie har studerat, kartlagt och tolkat; 1. Olika förståelser för begreppet ledarskap som förskollärare ger uttryck för. 2. Hur ledarskap blir synligt i relation till förskollärares arbete med undervisning och lärande i förskolan. Metoderna i studien är fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer och hermeneutiken är den ansats som jag har valt att använda för att tolka det empiriska materialet. Studiens resultat visar att respondenterna ser en förskollärares ledarskap i sin helhet som en förutsättning för barns lärande och utveckling i förskolan. Vidare uttrycker respondenterna att det finns olika förståelse för ledarskap och hur de olika delarna i ledarskapet kan användas medvetet i arbetet med barn och kollegor. Det framkommer också i resultatet att respondenterna beskriver att ett ledarskap i relation till kollegor är svårare att utöva än ledarskap i relation till barngruppen vilket respondenterna beskriver som problematiskt. Vidare uttrycker respondenterna hur ett ledarskap blir synligt i vilka möjligheter varje barn ges för att lära och utvecklas. Ett medvetet ledarskap ligger till grund för både hur verksamheten planeras, genomförs och utvärderas samt vid varje möte mellan barn och förskollärare i vardagen. Fortsatt forskning inom detta ämne borde prioriteras då respondenterna uttrycker ett behov av kunskap och ökad handlingskompetens i form av verktyg för att kunna ta sig an det förändrade uppdraget som förskollärare fick när förskolans läroplan reviderades 2010 (Skolverket, 2016).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)