Oblomov och Sachar : Två sidor av samma mynt

Detta är en Kandidat-uppsats från HLK, Ämnesforskning

Sammanfattning: Romanen Oblomov (1859) av Ivan Gontjarov handlar om den lättjefulle adelsmannen Oblomovs liv. Boken har varit föremål för utbredd forskning tidigare men någon undersökning som lagt fokus på Oblomovs betjänt Sachar mot bakgrund av den slöa livsstil som boken skildrar har inte gått att finna. Syftet med denna uppsats är därför att genom noggrann läsning av framförallt de episoder där Sachar är närvarande lära känna hans karaktär och funktion i boken och på så vis fylla ett litet tomrum i forskningen om Oblomov. Bortsett från deras olika befattningar är Sachar i stora drag mycket lik sin herre Oblomov och hans bifigur fungerar som någon som belyser huvudkaraktärens egenskaper. Samtidigt förstärker Sachars gestalt både närvaron av slöhet i boken och budskapet om en lättjefull livsstil som något negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)