Modersmålets inverkan på elevers motivation till lärande i skolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Studien utgår ifrån att undersöka sambandet mellan motivation och utövandet av modersmål hos elever, samt att utforska huruvida vistelsetiden i svenska skola påverkar behovet av modersmålet. Studien svarade på dessa frågeställningar genom att analysera svar från 36 respondenter via en enkätstudie som bestod av frågor vars svar analyserades både kvalitativt samt kvantitativt. Resultatet visade att majoriteten av båda undersökningsgrupperna ansåg att användandet av modersmålet leder till ökad motivation att lära. Undersökningsgrupp 1 med kortare tid i svensk skola höll med om att användning av modersmålen ökar motivationen att lära till större del än (62,5 % n= 10) undersökningsgrupp 2 som gått i svensk skola i mer än sex år. Resultatet visade att hälften av undersökningsgrupp 2 inte längre uppfyllde Deci och Ryans motivationskriterier som behövs för att motivation ska skapas, delvis på grund av att deras kunskaper i målspråket utvecklats och de inte längre har samma behov av modersmålet för att bli förstådda och uttrycka sina kunskaper. Resultatet visade också att undersökningsgrupp 1 (81,2% n=13) såg användandet av modersmålet i högre grad som viktigare än undersökningsgrupp 2 (65% n=13), dock var skillnaderna inte markanta och sammanlagt såg respondenterna modersmålet som viktigt (72% n=28).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)