Erfarenheter av telefonrådgivning inom ögonsjukvård utan specialistsjuksköterskekompetens : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Ögonsjukvård är ett specialiserat område inom hälso- och sjukvård vilket kräver en kunskapsbaserad omvårdnad. Många patienter kontaktar sjukvårdsrådgivningen eller direkt till ögonmottagningar för att få hjälp med sina frågor. Fortfarande bemannas dock ögonmottagningar med allmänsjuksköterskor som saknar formell kompetens kring ögonsjukdomar. Patienten förväntar sig säker vård när hen söker vid akuta situationer därför behövs kunskap om allmänsjuksköterskans erfarenhet av telefonrådgivning inom ögonsjukvården. Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskors upplevelse av telefonrådgivning för patienter som söker akut ögonsjukvård. Resultatet av intervjuerna med sex allmänsjuksköterskor analyserades med induktiv kvalitativ innehållsanalys. Två huvudkategorier framkom: Behov av kunskap för professionsutövning samt samarbetet med andra, Dessa kategorier delades sedan in i fem underkategorier, Brist på kunskap, brister i beslutsstöd, rådgivning via telefon, förväntningar från andra samt stöd från kollegor. Resultatet visade att respondenterna upplevde att telefonrådgivning var svårt och kunde leda till en ökad stress i arbetet men att det även var lärorikt. Respondenterna upplevde att de förväntades ha kunskap om ögonåkommor trots att de inte hade vidareutbildning, vilket skapade frustration och osäkerhet. Stöd från erfarna kollegor var en viktig del av arbetet och den största källan till kunskap. Det framkom att specifik utbildning inom telefonrådgivning samt ögonsjukvård är önskvärt. Detta kan ledas av den specialistutbildade ögonsjuksköterskan inom oftalmologisk omvårdnad. Fortsatt forskning behövs om innehållet i rådgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)