Barns lärande i samling ur ett sociokulturellt perspektiv : -

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna beskriver sina samlingar som ett lärandetillfälle i förskolan. Detta genom att undersöka hur förskollärarna ser på samlingens utformning, innehåll och syfte.  För att besvara studiens syfte har vi valt att utgå från sociokulturellt perspektiv och relevant forskning som kopplas till fenomenet samling. Studien tar stöd av kvalitativ metod och sex förskollärare intervjuades. Vi har valt att utgå från abduktion ansats för att vara flexibel när vi analysera vårt empiriska material.   I vår studie belyser vi att barns ålder och barngruppsstorleken avgör samlingens utformning och innehåll. Förskollärarna anser att deras syfte med samlingar är att främja barns lärande och språkutveckling. En del av våra intervjuade förskollärare tycker att lärandet kan ske i spontana samlingar, medan andra tycker att samling behöver vara planerad och ha tydlig struktur. Många av förskollärarna föredrar den mindre samlingen eftersom de tycker att barnen får större möjligheter till samtal. En viktig aspekt som alla förskollärare är eniga om, är att samling ska kunna bidra till olika samtal och bidra med möjligheter till att skapa en kommunikation för barns språkutveckling.      

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)