Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Operationssjuksköterskan ska arbeta för att främja patientsäkerheten och förebygga postoperativa infektioner som är en av de vanligaste vårdrelaterade infektioner i Sverige. I det infektionspreventiva arbetet ingår det att operationssjuksköterskan bevarar aseptiken innan, under och efter ingreppet. Det ingår också att försöka begränsa antalet dörröppningar som sker under ingreppet eftersom forskning visar på att frekvensen av dörröppningar under pågående operation är höga och att få dörröppningar är absolut nödvändiga för att ventilationssystemen ska fungera optimalt. Syfte: Syftet är att undersöka dörröppningars påverkan på CFU-värde i samband med kirurgi utifrån olika ventilationssystem. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes genom att söka i de vetenskapliga databaserna PubMed och Scopus. En första genomgång av artiklarna gjordes på titel-och abstrakt nivå. Därefter lästes artiklarna i fulltext och utefter valda kriterier inkluderades eller exkluderades artiklar till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Caldwells granskningsmall. Resultat: Tolv kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturöversikten. Resultaten redovisas under tre rubriker; Dörröppningarnas påverkan på unidirektionell ventilation, Dörröppningarnas påverkan på mobil unidirektionell ventilation och Dörröppningarnas påverkan på omblandad ventilation. Sammanlagt sju (n=7) artiklar påvisar att dörröppningar påverkar CFU-värdet i operationssalen oavsett ventilationstyp. Slutsats: Omblandad ventilation är mer känslig än unidirektionell ventilation för dörröppningar som ger ökade CFU-värden i operationssalen. För att nå en ultraren luft i ett omblandat ventilationssystem kan en mobil unidirektionell (LAF) enhet placeras över det sterila fältet. Operationsavdelningar bör se över rutiner för att minska dörröppningar oavsett ventilationssystem för att öka patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)