Energieffektivisering av hyresfastighet : En studie i energieffektivisering och dess ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för hyresgästerna och för företaget

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Idag står världen inför stora utmaningar när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan idag och det finns många områden att effektivisera inom bygg- och fastighetssektorn. Denna studie kommer att inrikta sig på energieffektivisering. Sverige har under åren satt upp flertalet mål för att på sikt minska sin miljöpåverkan. Målen har sin grund från de olika sammankomster världens ledare har haft genom åren. 1987 mynnade ett sådant möte ut i Brundtlandsrapporten som i sin tur enade världens miljörörelser mot en mer hållbar framtid. 1992 togs det fram en ny rapport för att öka på den hållbara utvecklingen ännu mer, Agenda 21. I Sverige lades Agenda 21 till grund för den nya miljölagstiftningen. 2015 arbetades det fram en ny rapport, Agenda 2030 som skulle ta den hållbara utvecklingen till nästa nivå.  Syftet med studien är att hitta lösningar på olika energieffektiviseringsåtgärder i en befintlig hyresfastighet och analysera den ekonomiska och den miljömässiga biten i en åtgärd. Fastigheten har analyserats och sen diskuterats med sakkunniga för att komma fram till vilka åtgärder som är rimliga att kunna utföra ur en miljömässig och ekonomisk synpunkt. Metoden som ligger till grund för studien är uppdelad i fyra faser. I början av studien genomfördes en litteraturstudie där fokus låg på att hitta information om ämnet. Studien gick vidare med att inhämta data från HSB om den aktuella byggnaden. I studien har det även förekommit ostrukturerade intervjuer där flera sakkunniga personer rådfrågats när idéer och svårigheter har uppkommit och till sist innefattar metoden även beräkningsmodeller för de olika åtgärdsförslagen. Resultatet visar att åtgärdsförslagen för vald fastighet är genomförbara till viss del då vissa förslag är dyrare och mer omfattande än andra men kan vara aktuella om rätt förutsättningar finns. Vidare visar slutsatsen att möjligheten för den valda fastigheten att energieffektiviseras är få men att tre åtgärdsförslag går att genomföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)