En intervjuundersökning om barns inkludering i lek för arbete i förskola. En kvalitativ undersökning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Jessica Karlsson; Najoua Laoaj; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med mer forskning om hur personal inom förskola kan arbeta med att inkludera barn i lek. Studien har därför riktat sig till att undersöka förskollärares uppfattningar av inkludering och exkludering, vad de uppfattar kan orsaka att barn exkluderas i lek samt hur de uppfattar att man effektivt kan arbeta med att inkludera barn i lek. Genom ett urval av tidigare forskning har det uppmärksammats att förskollärarens/pedagogers roll, strukturerade aktiviteter, miljön och regler kan användas för att inkludera barn i förskolan och leken. Fenomenologi används både som teori och metod i studien. Den teoretiska delen har riktat sig till de centrala begreppen barnsyn och kunskapssyn samt intersubjektivitet och socialkompetens. Övriga begrepp som har undersökts är lek, inkludering och exkludering. Metoden som också är kvalitativ har fokuserat på förskollärarnas uppfattningar om fenomenen inkludering, exkludering, orsaker och effektiva arbetssätt. Intervjuer med en intervjuguide har synliggjort förskollärarnas uppfattningar om fenomenen som har varit stöd för att få svar på frågeställningarna: • Hur uppfattar förskollärare inkludering och exkludering när det kommer till barns lek? • Vad uppfattar förskollärare kan vara orsak till att barn exkluderas i lek? • Vilka arbetssätt uppfattar förskollärare vara effektiva för att inkludera barn i lek? De insamlade materialet har sedan analyserats i resultatredovisningen med hjälp av de centrala begreppen och den tidigare forskningen. Jämförelser och kontraster har sedan synliggjorts. Det resultat som har framkommit i slutdiskussionen bekräftar tidigare forskning och det har också bidragit till ett tillskott av forskning. Den forskning som bekräftar tidigare forskning var att förskollärarna brukar inkludera barn i lek genom att vara delaktiga i barns lek, vara närvarande i barns lek, initiera och inspirera barn till lek, styra i barns lek samt använda samtal, lekregler o

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)