Hur anställda påverkas vid implementering av industri 4.0 i tillverkande företag

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Det blir viktigare för företag att tillämpa lyckade implementeringar på arbetsplatser. Detta för att kunna matcha den ökande standarden som företag ställs inför. Företaget pressas därför från flera olika fronter. Teknologier kan därför implementeras som en del av industri 4.0. Detta för att skapa ökad kommunikation, säkrare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö för den anställde med högre kompetens. Detta samtidigt som det ska vara gynnsamt ekonomiskt. För att behålla sig plats på marknaden krävs därför utveckling. Implementeringar på arbetsplatsen är en typ av utveckling. Implementeringar kräver dock struktur och planering för att uppnå ett lyckat resultat. Frågeställningen blir därmed hur implementeringen av de nya teknologierna påverkar människorna i företaget. Detta då förändringar som sker drastiskt på arbetsplatsen påverka säkerheten för den anställde då struktur och kunskap kan saknas. Företag behöver därför arbeta parallellt och med samspel av andra teknologier för att inte utsätta den anställde för risker. Det finns ett flertal teknologier att tillämpa vid implementering av industri 4.0 som påverkar den anställde. Dessa teknologier påverkar olika aspekter även sammanhängande och bör därför implementeras med samspel. Att skapa fördelar på arbetsplatsen med hjälp av teknologierna som förbättrad kommunikation ger den anställde möjlighet till att kunna ta del av teknologins fördelar vid implementering. Genom studien har slutsatsen dragits att dessa fem aspekter kommunikation, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi, utbildning/kompetens är de viktigaste påverkande på den anställde vid implementering av industri 4.0. Syftet med detta examensarbete är att studera teknologier inom industri 4.0 för att finna dess påverkan på den anställde vid implementering. För att besvara frågeställningen har studien använt sig av sekundärdata som innefattar vetenskapliga artiklar och böcker. Teorierna är analyserade och avgränsades under arbetets gång för att presentera en slutsats på frågeställning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)