Marknadskommunikation : hur använder butiker inom hemelektronikbranschen sig utav läge, sortiment, pris och kommunikationskanaler i sin marknadskommunikation?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: David Larsson; Johan Björklund; [2008]

Nyckelord: Marknadskommunikation;

Sammanfattning:

Under de senaste åren har branschen hemelektronik ökat påtagligt och vi konsumenter har mer pengar att spendera på kvalitativa märkesprodukter. Eftersom fler och fler butiker uppstår och även trycket från internethandlarna ökar måste butiker idag använda sig av andra knep än vad de tidigare gjort för att nå ut till kunderna. Det kan vara svårt att nå ut till det kundsegment butiken tänkt sig och för att uppnå sina mål måste butiken vara klar över hur den vill framstå och vilken image den vill åt. Det blir allt mer vanligt att butiker använder sig utav nya kommunikationsknep för att få kunderna uppmärksamma och bli trogna kunder.

Vår uppsats bygger på att vi gjort tre besök i butiker och dessa är Bang Olufsen, Televisionen och Onoff. Under dessa besök gjordes en intervju med butikscheferna där vi diskuterade butikernas syn på pris, kommunikation, service och sortiment. Anledningen till detta var för att se över hur moderna hemelektroniksbutiker idag beter sig i sin kommunikation till konsumenter och hur de använder sig av de fyra tidigare nämnda faktorerna. Vi ville få en överblick i vilka missar butiken tidigare gjort och vilka metoder som ansågs effektiva. Det var intressent att se om tankesättet hos våra butiker liknade varandra eller om de kunde lära varandra något. En tanke som florerade hos oss i tidigt stadium var om en butik behöver anpassa sitt sätt i att kommunicera till butikens image, profil och koncept eller om de klassiska knepen fungerar hos alla.

Rapportens syfte var att undersöka tre butiker i hemelektroniksbranschen för att se hur de använder sig utav läge, sortiment, pris och kommunikationskanaler i sin marknadskommunikation för att sedan jämföra beteendet i dess marknadskommunikation. Vi vill se hur olika butiker inom samma bransch, till vardags, använder sig utav marknadskommunikation och på så sätt se hur detta hänger ihop med teorin. Skiljer det sig i hur butikerna går till väga och skulle teorin kunna hjälpa dem till en bättre position på marknaden. Vi vill se om det finns några former av teoretiska grundregler för hur en butik ska fortskrida i sin marknadskommunikation. Genom att välja butiker inom samma bransch vill vi se brister och fördelar i till exempel valet av kommunikationskanaler.

Våra centrala slutsatser för uppsatsen är att det är oerhört viktigt att butiken anpassar sitt sätt att kommunicera till hur butikens image och profil är uppbyggd. En butik måste alltså innan valet av kommunikationskanaler görs, vara klar i vilket segment den vill nå och hur segmentet väljer att kommunicera med sina butiker. När detta är gjort är det alltså dags att anpassa kommunikationen utefter kraven och förväntningar från det valda segmentet. Och slutligen har marknaden utvecklats enormt de senaste åren vilket leder till att butiker inte längre får vara rädda för att komma på nya kommunikationsknep, och frångå det originella tänket inom marknadsföring. Detta för att kunna ligga ett steg före sin konkurrent eller helt enkelt behålla sin position på marknaden och på så sätt vara konkurrenskraftig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)