I am Queen B, so listen to me. : En kvalitativ innehållsanalys om Beyoncés bildkommunikation på Instagram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker vilka budskap som Beyoncé konstruerar på sin Instagram genom enbart bildkommunikation. Då kända profiler har möjlighet att vara opinionsbildare för sina följare är det intressant att studera vilka budskap utöver deras huvudgenre, som de väljer att konstruera. Detta då det kan påverka människor som följer henne så att även de anammar dessa föreställningar, värderingar och handlingar. Eftersom Beyoncé har ett stort följeslag på sin Instagram och då hon själv publicerar bilderna är hon en representant för det här fenomenet, som är att gå utanför sin huvudgenre och vara en opinionsbildare. I studien använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Vi undersöker Beyoncés Instagram-profil, där vi sedan genom ett strategiskt urval väljer ut sju bilder. Därefter analyseras bilderna utifrån vårt teoretiska ramverk med utgångspunkt i semiotik, genus, rasism, självpresentation och klädernas betydelse. Detta ger en djupgående analys som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Resultatet visar på att Beyoncé både direkt och indirekt konstruerar budskap genom enbart sin bildkommunikation. Det är bland annat budskap om politik, feminism och familjesituationer. Hon framställer även sociala roller som kommer till uttryck i bilderna. Dessa sociala roller är till exempel mamma, artist och karriärkvinna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)