Interna effekter av kundkrav : - Lindvalls Chark AB -

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Sammanfattning:

Sammanfattning

Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, ekonomistyrning, FE3043, VT 2008

Författare: Katarina Ljunggren, Kristin Johansson och Sara Lindvall

Handledare: Anders Jerreling

Titel: Interna effekter av kundkrav – Lindvalls Chark AB –

Bakgrund: Alla företag måste ta hänsyn till relationerna med sina kunder och deras krav. Det gäller därmed för företaget att sträva efter att kundernas behov tillfredsställs samtidigt som företaget måste vara lönsamt.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag hanterar kunders differentierade förpackningskrav, och vilka effekter detta får för lönsamheten. För att konkretisera problemsituationen kommer vi att beskriva och förklara olika alternativ och analysera vilka effekter det får för ett företag.

Metod: Vi har utfört aktionsforskning på Lindvalls Chark AB, ett företag som vi tidigare samarbetat med. För att samla in information har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med personal på Lindvalls Chark AB, Helmer Nilsson AB, Svenska Retursystem AB, ICA Sverige AB och Axfood AB. Vi har även tagit del av information på företagens hemsidor.

Resultat, slutsatser: Kartonger är det mest ekonomiskt fördelaktiga för Lindvalls Chark AB. Men eftersom kundperspektivet är minst lika viktigt måste Lindvalls Chark AB ta hänsyn till kundernas krav. Den mix av kartonger som Lindvalls Chark AB idag har är den som i nuläget är mest fördelaktig för företaget.

Förslag till fortsatt Fortsatt forskning kring kunders olika krav kan utföras på forskning: Lindvalls Chark AB om till exempel krav på produkters utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)