Development, simulation, construction and test of a small horizontal-axis marine current power plant

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet

Sammanfattning: En prototyp av ett horisontalaxlat marint strömkraftverk är designat och konstruerat med syfte atterhålla kunskap om marin strömkraft som en förnybar energikälla. Målet var att strömkraftverketskulle uppnå en verkningsgrad om 20 %. Det konstruerade strömkraftverket består huvudsakligenav en trebladig strömkraftsturbin, en växel och en axialflödesgenerator. Turbinbladen designa-des och simulerades baserad på bladelementteori och dess prestanda vad gäller hållfasthet ochhydrodynamik är modellerad. Strömkraftverket testas i ett lokalt vattendrag men målet om enverkningsgrad på 20 % uppnås ej. Den slutgiltiga maximala effekten som utvinns vid test uppgår till 0,22 W vilket motsvarar en verkningsgrad om 0,2 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)