Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get : En studie om hur individanpassad marknadsföring påverkar köpintentionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Titel: Retargeting is like a boomerang, what you give is what you get Forskningsfråga:Vilken inverkan har företags användning av retargeting på konsumenters köpintention? Vad är konsumenters attityd till vad som anses etiskt accepterat gällande retargeting? Syfte:Studiens syfte är att klarlägga hur konsumenter ställer sig till individanpassad marknadsföring genom cookies, så kallad retargeting. Studien syftar även till att belysa den inställning som existerar gällande de etiska aspekterna marknadsföringsverktyget avser och hur det påverkar konsumentens köpintention. Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats där forskarna utgått från befintlig teori och format testbara hypoteser. Hypoteserna har sedan behandlats genom en kvantitativ forskningsmetod med fokus på enkätundersökningar. Den data som samlats in har analyserats främst utifrån ett positivistiskt synsätt, med visst inslag av ett hermeneutistiskt synsätt. Studiens urval består av svenska konsumenter som infinner sig på internet. Resultat och slutsats: Retargeting är ett vanligt förekommande marknadsföringsverktyg som konsumenter dagligen exponeras för. Däremot kan retargeting idag upplevas som något mättat med hänsyn till att det upplevs som ett vanligt förekommande fenomen. Cookies är ett av flera verktyg som retargeting bygger på. Företag använder cookies i syfte att rikta sina annonser med relevant innehåll till lämpliga konsumenter. Studiens resultat har visat på att uppfattning och attityd är de två aspekter som påverkar köpintentionen rörande området. Kännedom och integritetsbekymmer som studien avsåg att undersöka visade sig inte vara de främsta aspekterna i relation till köpintention rörande retargeting. Avslutningsvis kan förevisa att såsom retargeting exploateras idag uppger konsumenter inneha en mer negativ inställning till marknadsföringen än positiv, vilket företag bör ta i beaktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)