Rektorers inställning till introduktion av nyexaminerade lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning:

I Sverige är skolan en av de största arbetsplatserna där det är av största vikt att ta arbetsmiljön ibeaktande. Introduktionen faller inom arbetsmiljöramen och det är arbetsgivarens ansvar att jobba meddensamma. Mitt syfte var att utföra en kvalitativ studie om vilken uppfattning rektorer har avintroduktion till nyutbildade lärare. Jag önskade även undersöka vilken betydelse de såg sig själva ha påintroduktionen. Mina frågeställningar var hur sker introduktionen av nyanställda enligt rektorerna?Vilka är de uppfattningar som rektorerna har om värdet av introduktion? Vilka hinder finns för att kunnagenomföra en god introduktion enligt rektorerna? Det var sex rektorer som blev intervjuade. Vad gällerhur introduktionen av nyanställda sker så visade det sig att det fanns brister i de gamla rutinerna somrektorerna var medvetna om. Därför såg man positivt på att de nya föreskrifterna skulle ge enförbättring i rutinerna kring introduktion. Samtliga av de rektorer jag intervjuade tyckte attintroduktionen var viktig men hade uppenbarligen inte lagt kraft på att förbättra sinaintroduktionsrutiner trots att de innehöll brister. Vid ett par av mina intervjuer uppgavs till exempel attrutiner för introduktion inte fanns nedskrivna. Hinder för att genomföra en god introduktion varramfaktorer som tid och ekonomi. Tid både för den lärare som blir utsedd till mentor och för dennyanställde läraren som får nedsatt tjänst (lektionstid) under sitt introduktionsår. Men även tid för rektorsom skall ha uppföljningssamtal och ansvara för dokumentation av introduktionsåret. Det visade sigockså att rektorerna inte var pålästa vad som står i de nya föreskrifterna, och som orsak till detta uppgavde tidsbrist. Ekonomi som ramfaktor påverkar i den mening att rektorerna inte visste ännu om de fårersättning i budget för den kostnad som kommer av att ha en nyanställd lärare under ett introduktionsår och till mentor för dennes uppdrag. Som redan antytts i texten ovan så använde jag mig avramfaktorteorin som teori och den visade sig passa bra då det handlade mycket om tid och ekonomi. Jag såg även tradition som en ramfaktor då det handlade om hur lärare för vidare sin kunskap till nya lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)