Hyllade artister och kriminella rappare : En diskursanalys av hur svensk media relaterar gangsterrap till brottsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Författare: Stina Lundskog; Lena Pettersson; [2021]

Nyckelord: media; diskurs; gangsterrap;

Sammanfattning: Gangsterrap och dess eventuella kopplingar till kriminalitet har under senaste tiden varit omskrivet och omdebatterat i svensk media. Studiens syfte har varit att analysera hur svensk media framställer gangsterrap som ett fenomen relaterat till brottsutveckling samt vilka konsekvenser en sådan framställning kan innebära. Syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av Carol Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to be?, vilken också utgjorde studiens teoretiska ramverk. Under analysen identifierades tre problemrepresentationer som framställer “gangsterrap” som ett problem kopplat till brottsutveckling: “Gangsterrap är en integrerad del av gängkriminalitet”, “Gangsterrap bidrar till att unga blir kriminella” samt “Gangsterrap leder till grövre kriminalitet”. Två teman identifierades kopplat till vilka effekter problemrepresentationerna skulle kunna innebära. Det första var att termen gangsterrap kan ha en begränsande effekt för dem som förknippas med epitetet. Den andra effekten som framkom var att problemrepresentationerna reproducerar en förståelse av vi/dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)