REGIONBILDNINGARNA - I folkets tjänst? - En komparativ fallstudie av Region Skåne och Västra Götalandsregionen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna komparativa studie behandlar regionaliseringen i Skåne och Västra Götaland. Med fokusering på befolkningen's egen uppfattning undersök's de förhållanden som definierar och formar dessa regioner. Uppsatsen grundar sig till stor del på de undersökningar som gjort's av SOM-institutet. Genom att tillämpa ett centrum - periferi försök's sedan delar av utvecklingen inom regionen förklara's. Även identitet då primärt i anknytning till regionen undersök's och kontrollera's jämte andra faktorer. En kort del som undersöker de två regionerna's demokrati arbeten konstaterar att arbetet går framåt men att mer arbete kräv's.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)