Hållbara Evenemang : - Med inriktning på Musikfestivaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Erika Karlsson; Johanna Svensson; [2012]

Nyckelord: Turism; evenemang; hållbarhet; festivaler;

Sammanfattning: I denna uppsats kommer vi undersöka hållbara musikfestivaler. Syftet är att få en djupare förståelse om arrangörernas och besökarnas roll inom hållbara musikfestivaler. Vi har inriktat oss på tre musikfestivaler i Sverige, Öland Roots, Urkult och Way Out West för att undersöka hur och varför de arbetar med sådan hållbar utveckling. Det som även kommer att undersökas är besökarnas roll inom hållbarhetsområdet. Genom telefonintervjuer har vi fått en uppfattning om arrangörernas roll inom hållbarhetsarbetet. För att undersöka besökarnas roll så har en enkätundersökning skickats ut via internet. Teorierna som ligger till grund för undersökningen har berört hållbarhets begreppet och dess dimensioner, event management, samt eventstrategier. Det empiriska materialet är baserat på intervjusvaren och diagram.Vidare i analysen och slutsatsen har vi kommit fram till att hållbarheten är oerhört viktigt. Arrangörerna arbetar med hållbarhet för att de brinner för detta ämne, även försöker besökarna att använda det i sitt vardagliga liv. Författarna drar slutsatsen att arrangörerna och besökarna är på god väg men att de båda kan utvecklas ännu mer. Vi har även konstaterat att hållbarheten är en aspekt som både musikfestivaler och andra typer av festivaler bör satsa på för att nå framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)