JAG GÖR, JAG KAN, JAG FÖRSTÅR, JAG UTVECKLAS Deltagares upplevelser av förberedande arbetsträning i en arbetsliknande miljö.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Utmattningssyndrom står för en stor andel av den ökade psykiska ohälsan i samhället där en obalans mellan arbets-, fritids- och andra vardagliga aktiviteter, är en primär orsak till utmattningssyndrom. Utifrån ett aktivitetsperspektiv på problemet är både balans mellan aktivitet och vila, såväl som kontroll och mening med dessa aktiviteter viktiga faktorer för att uppleva hälsa. Ett aktivitetsfokus i rehabiliterande insatser kan därmed ha en central roll i stödet till denna patientgrupp. Forskning inom utmattningssyndrom visar olika resultat gällande behandlingsmetoder för patientens möjlighet att återgå i arbete. Det finns i dagsläget bristande evidens på vilka behandlingsmetoder som skulle fungera att behandla utmattningssyndrom och i förlängningen rehabiliteras till att återgå i arbete. Denna studie har riktat in sig på att undersöka deltagarnas egna upplevelser av förberedande arbetsträning som ett led att fylla det gap som identifierats. Förhoppningen är att deltagarna med sina upplevelser kan belysa vad som var viktigt för dem under den förberedande arbetsträningen och i förlängningen för att åter komma ut i arbete.Syfte Syftet med studien är att undersöka upplevelser av förberedande arbetsträning för personer med utmattningssyndrom.Metod En kvalitativ induktiv ansats användes semistruktuerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Deltagare var fyra kvinnor i åldrarna 35–55 år. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.Resultat Resultatet visade att deltagares upplevelser var övervägande positiva av att deltaga i förberedande arbetsträning. Det gav dem möjligheter att i en reell och tillåtande miljö erhålla nya erfarenheter och utmaningar och således lära in nya beteenden som ger förutsättningar för återhämtning och rehabilitering tillbaka till arbete. Efter bearbetning av materialet framträdde följande tre kategorier med tillhörande underkategorier: Upplevelser av nya förhållningssätt, Upplevelser av miljö, Upplevelser av meningsfullhet.Slutsats Förberedande arbetsträning som bedrivs i en reell miljö, förefaller vara hjälpsam i en process mot återhämtning och steg i riktning mot att åter komma ut i arbete. Resultatet kan således vara gynnsamt för fortsatt vidareutveckling av verksamheten samt av nytta i behandling av framtida patienter med Utmattningssyndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)