LIVET SOM VUXEN - MASKROSBARN UPPVÄXTVILLKORENS PÅVERKAN PÅ VAL AV YRKE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Att som barn växa upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa påverkar barnet både under uppväxten men även senare i livet. Anknytningen och de system som finns runt barnet kommer ha en avgörande betydelse för barnets förmåga att socialisera, mentalisera och för att bygga upp en resiliens. Genom maskrosbarnens berättelser om sin uppväxt skapas en större förståelse för hur uppväxtvillkoren kan påverka framtida val av yrke och yrkesprofession. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur uppväxtvillkoren kan påverka framtida val av yrke för barn som vuxit upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa.Metod: Studien har en kvalitativ inriktning med utgångspunkt semistrukturerade intervjuer där sex intervjuer har utförts. Studien utgår från anknytningsteorin och systemteorin som också kopplas samman med mentaliseringsteorin och resiliens. Resultat: Resultatet visar att uppväxtvillkor har påverkat informanternas val av yrke. Utifrån intervjuerna har sex teman hittats, önskan att hjälpa andra, rädsla, bristande tillit, ombytta roller, bekräftelse och mentalisering. Uppväxtens olika roller som exempelvis den vuxna som tagit hand om familjen, ”terapeuten” som lyssnat, tillsammans med sin egen sårbarhet, rädsla och bristande tillit har byggt upp en kunskap och identitet. Detta har i sin tur byggt upp en grundtrygghet av olika rollerna som kan finnas inom socialt arbete. Att arbeta som exempelvis terapeut är något de är bra på, en roll de känner sig trygg med, en roll de identifiera sig med. Konklusion: Maskrosbarnens utbildning har pågått hela livet och med ett samlat perspektiv av erfarenheter från uppväxten, sin utökade förmåga att mentalisera, tillsammans med en akademisk grund skulle dagens socialpsykiatri kunna lyfta en ny specialkompetens. Dagens maskrosbarn är morgondagens profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)