Lev S. Vygotskij 1896-1934 - Ett ord säger mer än tusen bilder

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningI studien har vi ställt oss frågan hur väl Lev S. Vygotskij´s teorier fungerar i dagens samhälle. Vygotskij är en stor ikonbland dagens idéer om lärande. I uppsatsen ligger fokus på förskolan och grundskolan och på de olika åldrarna.Skillnader och likheter mellan förskolan och grundskolan löper som en röd tråd genom studien.I undersökningen av hur Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet används inom de skapande ämnena iförskolan och grundskolan har insamlingen av data skett genom observationer. De har visat hur barn och elever agerar isociala sammanhang. Observationerna inriktades på att både barn och elever skulle utforma en saga med hjälp avframställda bilder.Studien har följande frågeställningar:1. Vilka delar av Vygotskijs teorier kan vi observera hos en elevgrupp i en lärandesituation?. Vilka likheter och skillnader kan vi observera inom det sociala lärandet i olika åldrar?3. Kan man se Vygotskijs teorier om det sociokulturella lärandet i gällande läroplan?Undersökningen observeras ett flertal av Vygotskijs teorier i de olika elevgrupperna. Vygotskijs teorier om språketkunde tydligt iaktas hos förskolebarn och grundskoleelever. Likheterna mellan barnen i förskolan och eleverna igrundskolan visade sig vara många, fler än förväntat med tanke på åldersskillnaden. I grundskolan var eleverna mermåna om att alla skulle få plats, någonting som förskolebarnen inte reflekterade över. De gällande läroplanerna förförskolan och grundskolan är rika med kopplingar till Vygotskijs verk. I läroplanen är det sociokulturella lärandetframträdande.Resultaten visar på vikten av skapandet i förskolan och grundskolan och att det kan bevaras upp i åldrarna.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)