Det förändrade musiklandskapet – Sveriges Radio P3s public service-ansvar i förhållande till en medieteknisk förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Studien behandlar digitaliseringens påverkan på musiklandskapet i Sverige. Syftet med studienär att förstå om och hur musikdistributionen i ett förändrat musiklandskap, Spotifys spellistekulturoch spellistan Hits idag påverkar P3s musikval. Studien är en empirisk studie som har samlat datagenom en kvantitativ innehållsanalys som jämför spellistor, strukturerade intervjuer med tvåbranschverksamma och en fokusgrupp som diskuterat ämnet. Studien underbyggs av forskninginom medieutveckling, public service och spellistekulturen vilket lägger en grund för enjämförelse med resultatet som visar hur P3 distribuerar musik, hur spellistorna förhåller sig tillvarandra och musikbranschens syn på ämnet.I studiens slutsats framgår det att den digitala utvecklingen har lett till ökad konkurrens för P3vilket kan leda till att de lägger fokus på att öka sina lyssnarsiffror snarare än att bidra med denspetskompetens och kvalitet som ligger i deras uppdrag. Studien påvisar, trots att P3 ska hålla enoberoende ställning mot aktörer med ekonomiska intressen, att P3 har påverkats av Spotifysspellistor. Om Spotifys egna spellistor skapade av musikredaktörer eller algoritmer blir denfrämsta plattformen för musikkonsumtion, riskerar kulturen att bli fattigare, vilket stärker behovetav en samhällsaktör som arbetar i motsatt riktning. Det har också identifierats ett samband mellanmusikbolagen, Spotify och Sveriges Radio där dessa aktörer har en inverkan på varandra,konsumenterna, samhället och på musikutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)