Vad är en rörelse av komplex karaktär? : Ett projektarbete med gruppintervjuer om en intervention

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Amanda Ehn; Andrea Höglund; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med projektet är att undersöka rörelser av komplex karaktär. I särskilt fokus står hur elever upplever och beskriver i projektet specifikt valda rörelser av komplex karaktär. Men även hur olika rörelsekvalitéer kan skilja sig åt. Frågeställningarna lyder: · Hur upplever elever rörelser av komplex karaktär? · På vilket sätt skiljer sig olika rörelsekvalitéer i undervisningen enligt eleverna? Metod: Projektet har en kvalitativ forskningsansats med intervjuer. För att synliggöra elevers syn på komplexa rörelser samt hur olika rörelsekvalitéer skiljer sig i undervisningen enligt eleverna har en gymnasieklass valts ut för att genomföra tre lektioner med tre efterföljande gruppintervjuer med fyra elever. Resultat: Intervjuerna visar genomgående att komplexa rörelser handlar om att göra flera saker samtidigt. När eleverna pratar om komplexa rörelser beskriver de att rörelser blir mer komplexa när de måste tänka samtidigt som de rör sig. Att göra en rörelse kontrollerat och snabbt är ytterligare kriterier för att göra en rörelse mer komplex, enligt eleverna. Eleverna är även medvetna om att en komplexitet inom rörelse innebär att de måste tänka skadeförebyggande samt att de måste tänka utanför sig själva. Vad för bakgrund och erfarenheter eleverna har utgör en betydelse för hur de olika rörelserna upplevs. I rörelselärande påverkas eleverna enligt dem själva av lektionsinnehållet, hur de får lära sig rörelser samt hur läraren undervisar. Eleverna anser att det finns tydliga skillnader mellan de olika betygsnivåerna. Slutsats: Eleverna anser att rörelsers komplexitet grundas i en motoriskt skicklig kontroll av kroppen i olika idrotter och fysiska aktiviteter. Det ställer krav på att flera olika kroppsrörelser involveras samtidigt. I utvecklandet av en komplexitet i rörelseutförandet påverkas elevernas av deras egna idrottsliga bakgrund. Olika rörelsekvalitéer kan urskiljas genom uppmärksamhet på hur pass tajmat eller snabbt rörelsen utförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)