Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. Eilard (2009) menar också i att läroböcker kan påverka elevers verklighetsbilder av samhället, framför allt när det handlar om hur kvinnor och män porträtteras. Det har inte gjorts så mycket studier om jämställdhet där läromedelsanalyser har använts inom geografiämnet. Därför ämnar denna studie undersöka hur män, kvinnor och jämställdhet framställs i läroböcker inom geografiämnet. Studien har också granskat hur väl jämställdheten i läroböckerna går i linje med läroplanen Gy11 samt geografikursplanen. Läromedelsanalyserna har skett i form av kvantitativa och kvalitativa text- och bildanalyser i tre utvalda geografiläroböcker mot gymnasieundervisning.    Enligt studiens resultat tar män något större plats jämfört med kvinnorna i de granskade geografiläromedlen. Det finns tendenser också till att män får mer överordnade roller än vad kvinnor får och att mycket av det som framgår i text och bild går enligt traditionella könsmönster. Läroboksförfattarna är samtidigt uppmärksammande på just kunskapen om jämställdhet och tydliggör vikten av att stärka kvinnornas roller i ett samhälle. Resultat hade både likheter och skillnader gentemot tidigare forskningar där läromedelsanalyser ingått. Ohlanders (2010:b) rapport som gjordes i samhällskunskap hade likheter med att män förekom någorlunda mer än kvinnor i läroböckerna. Ohlanders (2010:a) rapport som gjordes i historia hade däremot en stor skillnad eftersom det nästan bara förkom män, vilket inte stämde överens med studiens resultat. Resultatet kan enligt teoretisk bakgrund innebära positiva konsekvenser för elevernas lärande när de får mer kunskaper om jämställdhet. Men det skulle också innebära negativa konsekvenser eftersom framställningen av kvinnor och mäns traditionella könsroller kan påverka elevernas syner om hur kvinnor och män bör vara i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)