Vad lär sig elever mer än att sätta på kondomer på bananer? : En studie av vilka delar av sex och samlevnad som bör behandlas inom naturkunskapsundervisningen baserat på vad elever anser att de fått lära sig på grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att granska vilka områden som elever på gymnasienivå upplever att de inte behandlat inom ämnesområdet sex och samlevnad på grundskolenivå samt vad gymnasieelever upplever att de vill lära sig mer om på gymnasienivå för att sedan undersöka om en koppling kan göras mellan vad gymnasieeleverna vill veta mer om och det centrala innehållet i naturkunskap. Uppsatsen tar sin grund i att lärare upplever att eleverna inte tycker att undervisningen inom sex och samlevnad känns relevant samt att det har konstaterats att ungdomar upplever att de inte kan ta hand om sin sexuella hälsa. Metoden som använts i detta arbete är en kvantitativ enkätundersökning med fasta svarsalternativ. Resultatet av denna undersökning bygger på 120 enkätsvar och påvisar att en majoritet upplever att de inte har behandlat ämnesområdet sex och samlevnad tillräckligt för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa. Elever har ofta när de kommer till gymnasieskolan tagit del av undervisning inom sex och samlevnad som syftar till de fysiska delarna av ämnet så som hur könet ser ut samt hur barn blir till, men saknar den sociala och psykologiska delen av ämnet som bör behandlas så som områdena lust och kärlek. Vårt arbete ger en indikation om att de som gymnasieleverna vill lära sig mer om går att koppla till det centrala innehållet. Genom att elever får en undervisning de känner är intressant kan detta leda till att ungdomar får mer kunskap för att göra ett välinformerat val om hur de ska ta hand om sin sexuella hälsa vilket kan leda till att ungdomar blir mindre risktagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)