You’re fired - En analys av hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked av personliga skäl

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats redogör för hur arbetsgivarens skyldigheter skiljer sig åt vid uppsägning respektive avsked och analyserar på vilka bevekelsegrunder en arbetsgivare kan välja att avskeda istället för att säga upp. Vid både uppsägning och avsked föreligger samma formella skyldigheter samt en skyldighet att förhandla innan åtgärden vidtas. Arbetsgivaren har dock olika lång tid på sig att lämna underrättelse beroende på om det handlar om avsked eller uppsägning. Andra stora skillnader är att arbetsgivaren vid uppsägning både har en omplaceringsskyldighet och måste betala ut uppsägningslön. Genom att använda oss av den rättsanalytiska metoden har vi analyserat rättsläget och dragit slutsatser om vilka konsekvenser lagens utformning får. Den mest påtagliga konsekvensen är att många arbetsgivare väljer att avskeda istället för att säga upp, även om laga grund för avsked inte föreligger. Detta beror på att en korrekt genomförd uppsägning är väldigt mycket dyrare än ett felaktigt avsked. Trots denna ekonomiska fördel väljer inte alla arbetsgivare att utnyttja denna möjlighet utan följer ändå lagen som det är tänkt, mycket på grund av den stora respekt för partssystemet som finns i Sverige. I den avslutande delen diskuterar vi potentiella förändringar av lagen som skulle kunna minska antalet felaktiga avsked.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)