Inkludering och exkludering i flerspråkiga barngruppers fria lek : En studie av förskollärares och barnskötares beskrivna upplevelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Alla har troligtvis någon gång upplevt exkludering från en gemenskap och den törn i självkänslan det kan ge. Exkluderingar såväl som inkluderingar sker redan i förskolans sociala arena för samspel. I flerspråkiga barngrupper kan språkanvändning eventuellt användas som ett maktredskap för att exkludera varandra. Därför ville jag med den här studien synliggöra förskollärares och barnskötares perspektiv av inkludering och exkludering i flerspråkiga barngruppers fria lek. Om språk- och kommunikationsanvändning påverkar inkluderingen samt förskollärarnas och barnskötarnas strategier för att få alla barn inkluderade i en flerspråkig barngrupp. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av tre förskollärare och tre barnskötare med erfarenhet av flerspråkiga barngrupper. Resultatet visade att deltagarna beskriver den fria lekens inkludering och exkludering som påverkad av en flerspråkig barngrupp. Språket används enligt deltagarna som ett maktredskap både för att exkludera andra, såväl som för att inkludera varandra i fri lek. Deltagarna beskriver sina strategier för att få alla barn inkluderande genom främjande arbete som exempelvis arbete med värdegrund och strategier som trygghetsskapande i barngruppen, användning av tydliggörande kommunikation som bild-stöd, tecken, gester, kroppen och minspel. Resultatet visar även på vikten av en god föräldrakontakt, pedagogens roll som stöttepelare och att värna om flerspråkigheten. Baserat på resultatet kan man se att inkludering och exkludering i den fria leken påverkas av flerspråkiga barngrupper genom språk- och kommunikationsanvändning. Faktorer såsom socialt handlingsutrymme påverkas av olika kamratkulturer i olika gruppkonstellationer, genom att kommunikationen präglas av olika normer och värderingar samt att en flerspråkig barngrupp påverkar hur och vad man kommunicerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)