Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning av attitydförändringar på Twitter i samband med spridning av felaktig information och konspirationsteorier om covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medier om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. Syftet med den här studien är att undersöka hur twitteranvändares åsikter och attityder ändras i samband med att konspirationsteorier och felaktig information om covid-19 sprids på Twitter, samt att titta på faktorer och mekanismer bakom dessa attitydförändringar. Vi gjorde en kvantitativ undersökning, med inslag av kvalitativa iakttagelser, genom att samla in en stor mängd tweets som vi sedan analyserade och kategoriserade. Resultatet visar på en svag ökning av användare som uttrycker sig allvarligt till covid-19, medan inga direkta förändringsmönster kan utläsas angående uttryck om felaktig information och konspirationsteorier. Troligen är det ett flertal bakomliggande faktorer till denna förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)