Från avancerat malignt melanom till komplett remission - en omställning som påverkar vardagen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Avancerat malignt melanom är en allvarlig sjukdom med historiskt sett dålig prognos. Med de senaste årens nya behandlingar har allt fler patienter uppnått långvarig komplett remission. Syftet med studien var att belysa hur vardagslivet påverkats för människor som initialt fått en dyster prognos men efter behandling befinner sig i komplett remission. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer från Götaland. Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarnas vardagsliv påverkades av den osäkerhet som ovissheten kring sjukdomen innebar. De pendlade mellan oro och en känsla av trygghet och för att bemästra osäkerheten användes olika strategier. Med tiden kom hoppet om en framtid att väga tyngre än känslan av osäkerhet. De psykiska och fysiska men deltagarna levde med ansågs hanterbara och i ljuset av sjukdomen umbärliga. Deltagarna beskrev även positiva insikter som gav nya perspektiv på tillvaron

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)