“...även den anhöriga får dela på gärningsmannens straff, men ute i samhället istället.” En kvalitativ innehållsanalys om anhöriga till våldsförbrytare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vår studies syfte var att lyfta fram ett anhörigperspektiv på tillvaron efter att någon i dennesnärhet gjort sig skyldig till ett våldsbrott. Centralt för studien är de anhörigas upplevelser isamband med händelsen.Resultat och analys byggde på en konventionell innehållsanalys av två bloggar författade av tvåmödrar vars söner begått mord. I vår studie har vi utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsättoch till stor del analyserat vårt material med hjälp av socialpsykologiska teorier.Vårt resultat visade att de anhörigas livsvillkor försämras markant i samband med det begångnabrottet, främst är det den psykiska hälsan som försämras men också relationerna som denanhörige har. Studiens resultat visar även att de anhöriga får nya roller i samband med detbegångna brottet, de är till exempel inte längre bara mamma till en son utan nu också “mammatill en son på anstalt”. Dessa nya roller innebär stora påfrestningar för de båda mödrarna somständigt måste anpassa sig beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. De kan i sambandmed händelsen inte längre vara sig själva utan måste hela tiden förställa sig för att undvika att blidömda och isolerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)