Upplagt för konflikt : Hur snusbranschen marknadskommunicerar på en hårt reglerad marknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att ta reda på hur företag inom snusbranschen planerar sin kommunikation och lyckas nå ut till sina konsumenter trots de hårda marknadsföringsregleringarna som finns. Även vilka andra intressenter snusföretagen kommunicerar med och vad syftet med den kommunikationen är av intresse. Frågeställningen som följts har således varit: Hur ser marknadskommunikationen inom snusbranschen ut, varför ser den ut som den gör och vilka konsekvenser får lagstiftningen på kommunikationen?

Metoden som används för att erhålla information för att kunna uppnå vårt syfte och svara på vår frågeställning har varit intervjuer med personer inom snusbranschen som har särskilda kunskaper om just kommunikation. De teorier uppsatsen vilar på har varit Kotler & Kellers marknadskommunikationsmix och Cornelissens intressentförvaltningsmodell. Marknadskommunikationsmixen tar upp olika metoder och kanaler företag kan använda för att nå ut till sina konsumenter medan Cornelissens intressentförvaltningsmodell visar relationen mellan organisationen och intressenterna. Resultatet av undersökningen visar att snusföretagen lyckas nå ut till sina intressenter trots hårda regleringar. De få plattformar företagen kan utnyttja blir otroligt viktiga och försöker från företagens sida utnyttjas till fullo. Företagen blir, på grund av de vaga formuleringarna i lagstiftningen, tvungna att testa gränserna för vilken kommunikation som är tillåten. Kommunikationen med andra intressenter än sina konsumenter och investerare blir viktig. Politiker och andra beslutsfattare är viktiga intressenter då de kan påverka företagens drift och kommunikationsvägar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)