Motivationsklimat inom svensk ungdomsidrott : Idrottsdeltagande och avhopp från idrotten

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Studien bemöter ämnena avhopp och motivationsfaktorer inom svensk ungdomsidrott. Syftet är att identifiera orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott samt motivationsfaktorer för fortsatt idrottsdeltagande inom svensk ungdomsidrott. Deltagarna i studien har varit aktiva inom idrotterna simning eller gymnastik men hoppat av idrotten någon gång mellan 13 och 20 års ålder. Studien är baserad på 15 semi strukturerade intervjuer kring deltagarnas upplevelser av ungdomsidrott. Frågor ställdes gällande deltagarens generella bakgrund, idrottsliga bakgrund, idrottsmiljö, motivationsfaktorer, målorientering, yttre ramfaktorer och idrottsliga avslut. Resultatet visar på att bland annat låg upplevd kompetens, tävlingsfokus, nytt fokus och tidsaspekt är orsaker till avhopp från svensk ungdomsidrott. Resultatet visar på att utvecklande atmosfär, bra relationer, hög upplevd kompetens och nöje är de mest framträdande motivationsfaktorerna inom svensk ungdomsidrott. Resultaten stämmer övererens med tidigare forskning kring motivationsfaktorer och avhopp från ungdomsidrott. Implikationer ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)