Who Will Pop? - En kvalitativ analys av svenska pop-up butiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetet titel: Who Will Pop? - En kvalitativ analys av svenska pop-up butiker Författare: Kiriakos Anagnostakis, Nils Hjalmarsson, Prajak Thongsri Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Handledare: Magnus Lagnevik Nyckelord: Pop-up butiker, tillfälliga butiker, innovativ marknadsföring, varumärkesidentitet, varumärkesimage Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera pop-up butikers användning inom Sverige. Metod: Denna kvalitativa uppsats är skriven utifrån en induktiv metod med deduktiva inslag. Uppsatsen är genomfört med hjälp av en tvärsnittsdesign. Primärdata har samlats in via semistrukturerade intervjuer med tolv företag som har använt pop-up butiker. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av teorier som berör varumärkesidentitet, varumärkespersonlighet, marknadsplanering och målkedjor. Slutsatser: Svenska företags definition av konceptet ”pop-up butik” kan sammanfattas som en ”temporär butik”. Det finns en tendens att svenska företag säljer produkter som i pop-up butiker deras kunder köper genom en känslomässig beslutsprocess. Svenska pop-up butiker tenderar att öppnas på marknader eller i områden där företagen inte bedriver försäljning i övrigt. De problem som vi har sett kan uppkomma med pop-up butikernas utförande är problem rörande tidsspannet som butiken var öppen, platsen för butiken, butikens lokal, personalen i butiken, logistiken kring butiken, arbete och planering runt butiken och externa parters påverkan på butiken. Vi har funnit en tendens till att svenska företag som vill uppfattas som aktiva, dynamiska eller innovativa av sina kunder verkar kunna utnyttja pop-up butiker i större utsträckning än andra företag. Pop-up butikerna verkar även tendera till att vara en del i uppbyggandet av en längre, positiv relation mellan företaget och dess kunder. De företag som öppnar en pop-up butik i Sverige vill främst öka sina kunders kunskap eller kännedom om det egna företaget eller interagera med sina kunder och öka sin försäljning. Utöver detta kan företagen även vilja öka sina kunskaper om en marknad eller utveckla företagets kompetens genom att öppna en pop-up butik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)