Föräldrars syn på flickor och pojkar i klänning - En intervjustudie med mammor om feminint kodade genusmarkörer på barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppdelningen i kön är en grundläggande del av vår nutid. Det är kopplat till kropp och utseende, och inte minst till barn och deras genuskodade kläder, accessoarer och frisyrer. Syftet med denna uppsats är att undersöka föräldrars syn på barn och feminint kodade genusmarkörer samt hur det kan kopplas till en större kontext av genushierarkier och relationen mellan samhället, individen och den egna viljan. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med mammor som har minst ett barn i åldern ett till sex år. Uppsatsen presenteras i två huvudteman, föräldrarnas syn på feminint kodade genusmarkörer på pojkar respektive flickor. En slutsats är att föräldrarnas förhandlingar om det feminina kan ses som ett navigerande bland olika diskurser som också är tätt kopplat till kvinnlig underordning. Vidare kan föräldrarnas uttalanden om strukturer i relation till barnet visa på idealet om den fria individen. I uppsatsen föreslås att plagget klänning är en central symbol som föräldrarna använder för att resonera kring genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)