Materialvalets miljöpåverkan på transporten : En jämförelsestudie mellan transporter till flerfamiljshus i trä och betong.

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: Under året 2015 bedömde 240 av Sveriges 290 kommuner att det existerade ett underslott på bostäder. För att kunna möta behovet krävs det att många bostäder ska byggas på en kort tid. Med de klimathot som världen står inför krävs det att produktionen är uthållig och hållbar i längden. För att nå klimatmålen måste användandet av tunga fordon minskas, logistiken måste effektiviseras och alternativa transportmedel bör undersökas. Syftet med studien var att identifiera eventuella skillnader mellan byggnadsmaterialen trä och betong i transportledet. Med den insamalade datan togs olika relations- och nyckeltal fram som sedan utgjorde basen för de två formlerna som presenteras i studien. Resultatet av de olika relationstalen indikerar på att den lastade vikten inte har stor betydelse på hur mycket CO2 som släpps ut, utan att det är antalet transporter med tung lastbil som är grundproblemet till utsläppen och miljöpåverkan. Med formlerna som presenteras i studien kan antalet transporter som krävs till ett flerfamiljshus räknas ut, men även mängden CO2 som släpps ut vid fraktandet av planelementen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)