Vad är tillfredställande omvårdnad för patienter med colostomi?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Författare: Daniela Lincoln Saavedra; [2008]

Nyckelord: colostomi; omvårdnad;

Sammanfattning: I Sverige lever cirka 20 000 stomiopererade personer och varje år tillkommer ett tusental nya patienter. Ordet stomi kommer från det grekiska ordet ”stoma” som betyder mun eller öppning. Inom medicinsk terminologi används ordet för en operativ anlagd förbindelse mellan mag- och tarmkanalen ut genom buken. Det innebär ett stort ingrepp i en människas liv att genomgå en stomioperation och få en colostomi. Detta leder till stor förändring av kroppens funktion samtidigt som det ställer höga krav på patientens fysiska, psykiska och sociala anpassningsförmåga. Sjuksköterskan har till uppgift att ge en god omvårdnad som tillgodoser patientens behov men som även främjar patientens egenvårdkapacitet. En kunskapsrik och väl anpassad information under både den pre- och postoperativa fasen syftar till att underlätta anpassningen till ett liv med stomi. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad som kan definieras som tillfredställande omvårdnad för patienter med colostomi. Studien görs utifrån ett patientperspektiv och är baserad på fem kvantitativa respektive två kvalitativa artiklar. Kategorier som identifierades utifrån artiklarna var förberedelse, delaktighet och anpassning. Resultatet pekade på att varje kategori har betydelse för patientens möjligheter att lättare komma tillbaka till sin vardag och den nya livssituationen med stomi. Nyckelord: anpassning, colostomi, egenvård, förberedelse, delaktighet, omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)