Rekryteringsprocess och kompetens i offentlig verksamhet : En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen och den upplevda kompetensen hos chefer med rekryteringsansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Organisationer står inför utmaningarna att rekrytera och ge möjligheter till kompetensutveckling. Den som utför rekrytering har en central roll och måste därmed ha rätt kompetens för att kunna arbeta på ett professionellt sätt. Syftet med studien är att undersöka rekryteringsprocessen i offentlig verksamhet och hur chefer med rekryteringsansvar upplever den egna kompetensen i arbetet med rekrytering. Frågeställningarna som besvaras är: Hur beskriver chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet arbetet med rekrytering? Vilken kompetens upplever chefer med rekryteringsansvar efterfrågas respektive krävs vid utförandet av rekrytering? Upplever chefer med rekryteringsansvar inom offentlig verksamhet kompetens i arbetet med rekrytering? Genom en kvalitativ studie har semistrukturerade intervjuer utförts med chefer som innehar rekryteringsansvar i offentlig verksamhet. Resultatet visar att samtliga chefer med rekryteringsansvar tillämpar en gemensam rekryteringsprocess som innehåller skilda steg. De beskriver arbetet med rekrytering på liknande sätt. De upplever att det efterfrågas och krävs formell och reell kompetens och vissa personliga egenskaper vid arbetet med rekrytering. Cheferna upplever kompetens i arbetet med rekrytering, men för fram att det finns utvecklingsmöjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)