Företagsförvärv : En eventstudie om abnormal avkastning på kort sikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

Sammanfattning: Antalet genomförda företagsförvärv på aktiemarknaden har ökat genom åren. Företagsförvärv ämnar till att skapa tillväxt och konkurrenskraftighet genom synergier, ökning av marknadsandelar eller via diversifiering. Syftet med studien är att beskriva hur marknaden reagerar vid tillkännagivande av ett företagsförvärv, samt om det finns något samband mellan marknadens reaktion, konjunktur och förvärvsstrategi. Studien undersöker marknadsreaktionen vid tillkännagivandet av ett företagsförvärv för börsnoterade företag på den svenska marknaden under perioden 2010 till 2020. Studien utgår från arbitrageteorin, den effektiva marknadshypotesen, signaleringsteorin och ekonomisk psykologi. Relevanta studier för ämnet lyfts också fram. Studien har tillämpat en kvantitativ statistisk eventstudie som huvudmetodik för att analysera marknadsreaktionen vid förvärvstillkännagivande. För att förklara eventstudiens resultat genomfördes en multipel linjär regressionsanalys, vilken undersökte sambandet mellan marknadens reaktion, konjunktur och förvärvsstrategi. Resultatet från eventstudien visade att den genomsnittliga abnormala avkastningen var högst på eventdagen men genomsnittligt nära noll. För majoriteten av förvärvstillkännagivandena gick det inte att påvisa någon signifikant skillnad i abnormal avkastning. Studien visade att marknaden inte reagerade kraftigare än vad som var förväntat. Vidare visade regressionsanalysen att varken konjunktur eller förvärvsstrategi hade någon signifikant påverkan på abnormal avkastning. Det betyder således att marknadens reaktion inte påverkades av varken rådande konjunktur eller vilken förvärvsstrategi bolaget hade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)