Gränslös mediering : andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca. 1890-1920

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mediehistoria

Sammanfattning: I samband med moderniteten ägde stora förändringar rum på alla samhällsplan. Även nya medieteknologier förändrade den värld människor levde i och bidrog bland annat till uppkomsten av en global, spiritistisk rörelse på mitten av 1800-talet. Trots att rörelsen var stor och betydelsefull är det först under de sista 30 åren som spiritismens relevans för andra delen av 1800- och början av 1900-talet har uppmärksammats av forskning. Emellertid finns behov för fler studier med svensk kontext samt studier rörande medieringsaspekter inom spiritismen. Denna uppsats undersöker således, ur ett medie- och kulturhistoriskt perspektiv, spiritistisk kommunikation och andemediering i Sverige mellan 1890 och 1920 med utgångspunkt i tidskriften Efteråt. Genom en nätverksanalys illustreras först svenska, spiritistiska nätverk av personer och litteratur som uppstod kring tidskriften. För det andra sätts andemedieringar i relation till det sena 1800- och tidiga 1900-talets visualitet och seendegemenskaper, i vilka Efteråt fungerade både som en pedagogisk instruktör och en aktiv katalysator på den spiritistiska kunskapsarenan. Slutligen undersöks de medieteknologier (både mänskliga och mekaniska) och medieringar som på flera plan och i flera steg var inblandade i andekommunikation. Genom dessa utforskas vidare det mänskliga behovet av kommunikation som sätt att säkerställa en (meningsfull) existens och som verktyg för att upprätthålla relationer, även efter döden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)