Amerikanimerad kultur : En kritisk diskursanalys av kulturella värderingar i Inside Out och Minions

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Lukas Ragnhage; Erik Wendel; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Animerad film har under de senaste 100 åren utvecklats i en snabb takt, från korta tecknade Disney-filmer till dagens datoranimerade långfilmer. Ledande inom denna utveckling är USA som med sina lättsmälta animerade filmer etablerat sig som underhållningsform i många familjers hem världen över. Amerika har med hjälp av företag som Disney och Pixar blivit pionjärer inom genren och dominerar distributionen av animerad film i världen.

 

Med ett av världens mest inflytelserika länder som största distributör inom genren ställer vi oss frågan om och hur landets kultur kan komma att reproduceras i filmerna. Med en kvalitativ analys undersökes vilka kulturella värderingar de två animerade filmerna Inside Out och Minions förmedlar, med fokus på begreppen individualism och maskulinitet. Fyra scener, två ur varje film, har valts ut och analyseras med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, kompletterad med semiotik. Studien har använt sig av Geert Hofstedes teorier om kulturdimensioner och kulturimperialism för att möjliggöra djupare analys av vilka kulturella faktorer som spelat en roll i skapandet av filmerna.

 

Studiens resultat visar på att filmerna uttrycker individualism och maskulinitet i en rad avseenden. Vi ser exempelvis hur individualism fungerar som en grundpremiss i båda de analyserade verken. Genom analysen ser vi även tecken på att materialet tycks reproducera den formulering av amerikansk kultur som studien använder sig av. Slutligen är de avvikelser som dykt upp under analysen inte tillräckligt tydliga för att hävda att filmernas skapare inte agerar utifrån den omgivande kulturella ramen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)