Barn som upplever våld i nära relationer en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med barnsom upplevt våld i nära relationer med fokus på vilka möjligheter de har att upptäcka ochskydda barnet utifrån bedömning av barnets behov. Studien grundar sig på kvalitativasemistrukturerade intervjuer med fem stycken yrkesverksamma socialsekreterare som arbetarinom socialtjänsten Barn och unga inom samma kommun. Tillvägagångssättet har varit attintervjua socialsekreterare med olika erfarenheter av att arbeta med dessa barn. I syfte attbesvara studiens frågeställningar kom resultatet att analyseras utifrån detutvecklingsekologiska perspektivet samt begreppet gräsrotsbyråkrater. Resultatet i studienindikerar i att konsekvenserna av att själv blivit utsatt och att bevittna våld är desamma varavvikten att det finns metoder, rutiner och insatser gällande samtliga våldsärenden. Resultatetspeglar dessutom möjligheter och hinder som socialsekreterarna upplever i derasutredningsarbete. Några av de möjligheter som tas upp är deras stora handlingsutrymme,tillräckliga rutiner och stöd på arbetsplatsen, deras frihet i ärenden där tvångslagen “lagen omvård av unga” blir tillämpbar samt trappanmodellen som är en insats de har att erbjuda somsyftar till att samtala med barnen kring våldshändelser. De begränsningar som resultatetspeglar är främst bristande insatser riktade mot barn som upplevt våld i nära relationer,bristande stöd vid ärenden som rör bevittnat våld, hög arbetsbelastning samt en lagstiftningsom hindrar barnperspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)