Sjuksköterskors upplevelser och attityder till skadeprevention inom missbruksvården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetet med skadeprevention inom missbruksvården är ett omdiskuterat ämne som både har många förespråkare och kritiker. Då HIV och hepatit C idag är ett globalt problem tvingas många länder ta ställning till hur dessa smittor ska reduceras. Vanliga skadepreventionsstrategier är sprututbytesprogram och säkra injektionslokaler. Dessa syftar till att minska ytterligare skador och negativa konsekvenser av missbruket hos individer som injicerar narkotika som inte vill eller är redo att sluta använda droger. Skadepreventionsarbetet syftar även till att minska överföring av blodburna smittor. Sjuksköterskor har en viktig funktion inom arbetet med skadeprevention. Deras upplevelser påverkar hur de ser på skadepreventionsarbetet samt deras attityder mot individer som injicerar narkotika som grupp. Sjuksköterskans attityder påverkar vilket bemötande och vilken behandling dessa individer får. Sjuksköterskan kan på detta sätt både minska eller öka empowerment och upplevelsen av lidande hos individer som injicerar narkotika. Sjuksköterskans upplevelser och attityder diskuteras här utifrån KAP-modellen, vilken erbjuder förklaringar till förändringar av attityder och beteenden. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och attityder i arbetet med skadeprevention och individer som injicerar narkotika. Metod: Designen är utformat efter Fribergs litteraturöversikt som beskrivs i ”Dags för uppsats” (2012). Materialet som resultatet baserats på består av tio vetenskapliga artiklar som granskats och genomgått en induktiv analys. Resultat: Resultaten presenteras i fyra olika huvudteman vilka är ”Sjuksköterskans positiva upplevelser av arbetet med skadeprevention”, ”Sköterskans negativa upplevelser av arbetet med skadeprevention”, ”Sjuksköterskans attityder till individer som injicerar narkotika” och ”Sjuksköterskans attityder till arbetet med skadeprevention”. Till dessa huvudteman framkom olika subteman. Resultaten visade att sjuksköterskors attityder till arbetet med skadeprevention inte skiljde sig mellan sjuksköterskor som jobbar med skadeprevention och de som inte gör det. Däremot var detta en avgörande faktor för attityderna till individer som injicerar narkotika . Diskussion: Dessa resultat diskuteras utifrån KAP-modellen. Även valet av metod och etiska betänkligheter berörs i diskussionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)