(O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. Eftersom frågan om BDSM, ansvarsbefriande samtycke och social adekvans är relativt outredd i svensk rätt samt eftersom det saknas prejudicerande avgöranden från HD om BDSM-utövning i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke, användes även en empirisk metod och en rättsanalytisk metod för att studera fem underrättsavgöranden. Rättsfallsstudien klargjorde vilka faktorer domstolarna tar hänsyn till i sin samtyckesbedömning, vilka invändningar den tilltalade gör om BDSM-utövning samt om avgörandena ger någon rättslig förutsebarhet för den enskilde. Den rättsanalytiska metoden användes även för att möjliggöra löpande diskussioner om samtycke, BDSM och social adekvans. Vidare användes den rättsanalytiska metoden för att diskutera huruvida motiven bakom samtyckesgränsen är paternalistiskt grundande, samt om BDSM kan betraktas som en sexualitet och utgöra ett skyddsintresse. Av uppsatsens redogörelser drogs slutsatsen att domstolarna i det enskilda fallet avgör var samtyckesgränsen går, att rättstillämpningen är oförutsebar för den enskilde och att domstolarna måste erhålla mer kunskap om normer som härskar inom BDSM för att kunna utforma mer förutsebara avgöranden. Därtill konstaterades det att det finns visst stöd för att betrakta BDSM-utövning som en sexualitet och ett skyddsintresse, samt att viss BDSM-utövning kan betraktas som lek och därmed medföra att tillfogande av skada som sträcker sig utöver samtyckesgränsen betraktas som socialadekvat. Avslutningsvis konstaterades även att bedömningen om huruvida samtyckesgränsen är paternalistiskt motiverad beror på om en person anser att begreppet, utöver självskada, även omfattar tillfogande av skada på annan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)